-A A +A

Stichting Vrienden van het Gasthuis

Vrienden van Het Gasthuis

Doelstelling

De onderrsteuning, bevordering en stimulering van activiteiten van de Stichting Woonservice Boschweg gevestigd te Schijndel

 

Beleidsplan

De Stichting functioneert als steunstichting voor de Stichting Woonservice Boaschweg. Zij heeft geen afzonderlijk beleidsplan anders dan "de ondersteuning, bevordering en stimulering van activiteiten van de Stichting Woonservice Boschweg".

 

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst en is niet voornemens personeelsleden in dienst te nemen. Als zodanig is er ook geen beloningsbeleid geformuleerd.

 

Achtergrondinformatie.

 

Contactgegevens

Naam:                 Stichting Vrienden van Het Gasthuis gevestigd te Schijndel

KvK nummer       17251585

Fiscaal nummer   820752435

Adres                   Lidwinahof 70, 5481 HL Schijndel

 

Bestuur

Voorzitter                F.A.A. van Geffen

                               Korenbloemstraat 3,  5482 PE Schijndel

Secretaris               J.M.W.M. Vermeulen

                               Cornelis Trompstraat 12, 5481 GS Schijndel

Penningmeester     A.H. Zandbergen

                               Watermolen 30, 5481 ML  Schijndel

 

Verslag 2020

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het verzamelen van middelen waarmee de doelstelling van de Stichting kan worden gerealiseerd. Deze activiteiten staan al enkele jaren op een zeer laag niveau door de bestuursbeslissing om eerst de ontwikkeling met betrekking tot de Woonservice op de Boschweg-totaal af te wachten. Inmiddels is de principe beslissing genomen om door te gaan met de genoemde ontwikkeling door naast het Gasthuis, aan de Noordoost zijde van de Boschweg een nieuw centrum voor activiteiten te ontwikkelen. De studie over hoe en waar is opgestart. Zodra er meer duidelijk is over zowel beheer als de faciliteiten zal de Stichting Vrienden haar doelstelling weer actief oppakken. Gedurende 2020 zijn er geen giften ontvangen. De activiteiten van de Stichting Woonservice Boschweg gaven over 2020 geen aanleiding om ondersteuning te bieden. 

 

Financiele verantwoording

   

Verkorte balans per                      31-12-2019                31-12-2020   

Bedragen in Euro's

 

Activa

Vaste Activa                                               0,00                            0,00

Vorderingen                                               0,00                            0,00                                    

Liquide Middelen                                4.977,44                      4.946,20

                             Totaal                     4.977,44                      4.94620

 

Passiva

Eigen Vermogen                                4.977,44                       4.946,20

Overige Schulden                                     0,00                              0,00

                              Totaal                   4.977,44                       4.946,20

9Staat van Baten en Lasten         

                                                                 2019                          2020

Rabo Clubkascampagne 2019               0

Rabo Clubkascampagne 2020                                                   87,71

Kosten 2016/2017                                 -120,32                     -119,37

Rente                                                          0,90                          0,42         

Resultaat resp. mutatie vermogen        -235,83                     -31,24

 

Door niet tijdige signalering is voor de Rabo Cluibkascampagne 2019 geen actie ondernomen. In september 2020 hebben we weer mee gedaan. 

 

                                                        

Link: 

http://vrienden.gasthuisschijndel.nl/

 

 

Agenda